تمتع کودک ناشی از رحم جایگزین از حقوق مدنی پس از فوت والدین

تمتع کودک ناشی از رحم جایگزین از حقوق مدنی پس از فوت والدین مسئله‌ای که در اینجا به ذهن وارد می‌شود این است که چنانچه در حالت جانشینی در بارداری به وسیله ابزار پزشکی اسپرم از پدر حکمی و تخمک از مادر حکمی اخذشده تا به مادر جانشین منتقل گردد و قبل از امتزاج اسپرم … ادامه خواندن تمتع کودک ناشی از رحم جایگزین از حقوق مدنی پس از فوت والدین