حق برخورداری اطفال از وکیل مدافع در اسناد بین المللی

حق برخورداری اطفال از وکیل مدافع در اسناد بین المللی

رعایت منافع کودکان از اهم ملاحظاتی است که در کنوانسیون به طور مشخص به آن اشاره شده است و به عنوان یکی از مباحث اصلی مطرح می باشد. بر این اساس در کلیه اقدامات و اموری که به کودکان مربوط می باشد. دولت ها و خانواده باید منافع کودک را مدنظر قرار دهند. به همین لحاظ در ارتباط با اجرای عدالت در مورد نوجوانان بزهکار بر ممنوعیت شکنجه، ازداشت غیرقانونی و اعمال مجازات اعدام نسبت به آنها و حق دسترسی کودک به مشاوره حقوقی تأکید می کند. و به دولت ها توصیه می کند که در برخورد با کودکان مجرم رعایت عدالت را نموده و منافع کودکان را در نظر بگیرند و امکان دفاع و دسترسی به
مشورت های قانونی را برای کودکان فراهم کنند.
کنوانسیون حقوق کودک در بند 2 قسمت ب ماده 40 به حق کودک در مظان اتهام مبنی بر برخورداری از مساعدت حقوقی برای تهیه و ارائه دفاعیۀ خود تصریح نموده است.
مقررات پکن نیز به حق کودک و نوجوان مبنی بر بهره مندی از خدمات مشاورۀ حقوقی و معاضدت حقوقی رایگان اشاره دارد.
مقررات اساسی ملل نیز در شق الف بند 18 برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی مقرر نموده است که نوجوانان باید از حق مشاورۀ حقوقی برخوردار باشند و بتوانند معاضدت حقوقی رایگان )درصورت وجود این گونه معاضدت( درخواست نمایند وبا
مشاوران حقوقی به طور مستمر در تماس باشند. مصونیت از افشا و محرمانه بودن این گونه تماس ها باید رعایت گردد.
همانطور که گفته شد قوانین ملی کشورها و اسناد بین المللی بر تحقق دادرسی عادلانه به ویژه نسبت به اطفال تأکید دارند. یکی از مظاهر دادرسی عادلانه حق استفاده از وکیل می باشد. در میثاق بین المللی مدنی سیاسی بر حق استفاده از وکیل و مشاوره های حقوقی رایگان تأکید شده است.

انجام کلیه خدمات حقوقی توسط بهترین وکیل اصفهان  : 09134744185