حق برخورداری اطفال از وکیل مدافع در کشور فرانسه

حق برخورداری اطفال از وکیل مدافع در کشور فرانسه

در کشور فرانسه دادستان، به عنوان نمایندۀ جامعه نقش اساسی در کنترل دادرسی نوجوانان ایفا می کند؛ با این وصف اغلب یک توافق کلی بین دادسرا و قاضی نشسته وجود دارد لذا دادستان جمهوری در شروع به تعقیب نوجوان نقش مهمی دارد بر اساس ماده 7 دادستان جمهوری در حوزۀ صلاحیت دادگاه اطفال موظف است نسبت به « : مقررات 1945». تعقیب جنایات و جنحه های ارتکابی توسط اطفال اقدام کند در مقررات کشور فرانسه حضور فعال وکیل در مرحلۀ پیش از محاکمه به ویژه در
از ابتدای تحت « : تحقیقات مقدماتی است. براساس بند چهار ماده چهار تصویب نامه  1945 نظارت قرار گرفتن نوجوان زیر 16 سال توسط پلیس وی می تواند درخواست گفتگو با همچنانکه می بینیم در قانون فرانسه علاوه ». وکیل نماید و باید فوراً از این حق آگاه گردد بر حق داشتن وکیل به این امر اشاره گردیده است که دادگاه باید فوراً داشتن حق استفاده از وکیل را گوشزد نماید که این امر یکی از بهترین جلوه های رعایت منافع کودکان است.
نوجوان مورد تعقیب باید توسط یک وکیل مورد – « : براساس ماده 1-4 تصویب نامۀ 1945 معاضدت قرار گیرد. در صورت عدم انتخاب یک وکیل توسط نوجوان یا سرپرستان قانونی ». وی دادستان جمهوری، نسبت به تعیین وکیل از طریق رئیس کانون وکلا اقدام خواهد نمود همین مطلب در ماده 10 تصویب نامۀ 1945 نسبت به قاضی اطفال یا بازپرس تکرار شده نوجوان مورد تعقیب باید توسط یک وکیل مورد معاضدت قرار گیرد. در « : است. به این متن صورت عدم انتخاب یک وکیل توسط نوجوان یا سرپرستان قانونی وی، قاضی اطفال یا ». بازپرس نسبت به تعیین وکیل از طریق رئیس کانون وکلا اقدام خواهد نمود بر اساس ماده 1-8 همین قانون، قاضی اطفال حین رسیدگی باید مطمئن شود که نوجوان – در مراحل پیشین از مساعدت وکیل بهره گرفته است.

انجام کلیه خدمات حقوقی توسط بهترین وکیل اصفهان  : 09134744185