11 نکته حقوقی روابط کارگر و کارفرما

قانون کار

بی گمان شرط ضروری و اولیه فعالیت و اشتغال ورونق فضای کسب و کار، نیازمند محیطی آرام، باثبات و منظم است. به همین سبب فضاهای کسبو کار مشمول حاکمیت انواع قواعد و احکام اخلاقی، عرفی، انضباطی، حقوقی و… است و هرکدام از این دسته قواعد، از منظر و رسالت خاص خود به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، به بسط وگسترش نظم حاکم بر محیط کسب و کار مدد می رساند. البته جایگاه قواعد و احکام حقوقی در مقایسه با سایر قواعد، برجسته و ممتاز است، چراکه این قواعد به صورت مستقیم و برای ایجاد وگسترش نظم، سامان می یابند و اجرای آن از سوی دولت تضمین می شود. این در حالی است که قواعد دیگر مستظهر به قدرت دولت نیستند و درصورت نقض آن ها، نیروی بی مثال دولت مداخله نمی کند. از این رو پرداختن به مسائل و احکام حقوقی و توضیح ابهامات و پاسخ به پرسش هادر این زمینه، راهگشای موانع و مشکلات فضای کسب و کار خواهد بود. ادامه خواندن 11 نکته حقوقی روابط کارگر و کارفرما

انجام کلیه خدمات حقوقی توسط بهترین وکیل اصفهان  : 09134744185