دانستنیهای مالیاتی

💠 قطعیت مالیات در یکی از شرایط ذیل تحقق می یابد:

🔘 قبول و تمکین مالیات مندرج در برگ تشخیص مالیات و یا پرداخت آن به وسیله مؤدی مالیاتی و یا عدم اعتراض مؤدی به برگ تشخیص مالیات ظرف مدت سی روز از ابلاغ به وی (ماده ۲۳۹ ق.م.م)

🔘 رفع اختلاف با مؤدی به وسیله رئیس امور مالیاتی با اختیار قانونی (موضوع ماده ۲۳۹ ق.م.م.)

🔘 عدم اعتراض مؤدی به رای هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ آن و یا پرداخت مالیات مشخص شده در رأی مزبور (ماده ۲۴۷ ق.م.م)

🔘 صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر (ماده ۲۴۷ ق.م.م)

🔘 صدور رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی هم عرض (ماده ۲۵۷ ق.م.م)

انجام کلیه خدمات حقوقی توسط بهترین وکیل اصفهان  : 09134744185