انواع چک مطابق قوانین جاری کشور ایران

*چک عادی ، چکی است که اشخاص از محل موجودی حساب خودشان عهده بانک ها صادر می کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

* چک تأییدشده، چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر می کنند و پرداخت وجه آن توسط بانک صادرکننده چک تأیید می شود.

* چک تضمین شده، چکی است که به درخواست مشتری، توسط بانک به عهده همان بانک صادر می شود و پرداخت وجه آن هم توسط بانک تضمین می شود.

* چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر می شود و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد.

* چک بحواله کرد، چکی است که نام گیرنده در آن ذکر نشده باشد. بنابر این، دارنده این نوع چک می تواند در بانک آن را امضا کند و وجه آن را دریافت دارد و یا به دیگری انتقال دهد.

* چک بسته ( Crossed check   ( چکی است که روی آن دو خط موازی کشیده شده باشد. چنین چکی قابل نقدکردن نیست و فقط باید به حساب بانکی ذینفع چک منظور گردد.

مطلب مرتبط :  کلیات قانون چک

انجام کلیه خدمات حقوقی توسط بهترین وکیل اصفهان  : 09134744185