مراحل فروش خودرو

🔹1- تنظیم مبایعه نامه:
درج مشخصات کامل ماشین، قیمت مورد توافق و سایر توافقات برای زمان تعویض پلاک و انتقال سند.

🔸2- تعویض پلاک خودرو:
فک پلاک خودرو و نصب پلاک جدید، از طریق حضور طرفین، یا حضور یک طرف با وکالت از طرف دیگر یا حضور یک شخص سوم با دو وکالت از دو طرف.

🔹3- انتقال سند رسمی خودرو:
انتقال سند رسمی خودرو، در دفترخانه اسناد رسمی، از طریق حضور طرفین، یا حضور یک طرف با وکالت از طرف دیگر یا حضور یک شخص سوم با دو وکالت از دو طرف.

انجام کلیه خدمات حقوقی توسط بهترین وکیل اصفهان  : 09134744185