مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا

طبق ماده ۳۳۶ ق.آ.د.م مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است

 

انجام کلیه خدمات حقوقی توسط بهترین وکیل اصفهان  : 09134744185