مجازات خرید مال دزدی چیست؟

مطابق ماده 662 قانون مجازات اسلامي هرکس با علم و اطلاع يا با وجود قرائن اطمينان آور به اينکه مال در نتيجه ارتکاب سرقت بدست آمده است، آنرا به نحوي از انحاء تحصيل يا مخفي يا قبول نمايد يا مورد معامله قرار دهد، به حبس از شش ماه تا سه سال و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

در صورتي که متهم، معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر مجازات در اين ماده محکوم مي گردد.

بنابراين علاوه بر شرعي نبودن خريد از سارقان، قانون نيز با کسانيکه اجناس دزدي را خريداري مي کنند برخورد مي کند.

بنا براين توصيه اين است که از معتادان متجاهر و يا هر کسي که اطلاع داريد مال دزدي را مي فروشد، خريد نکنيد.