ازدواج مجدد زوج و وکالت زوجه مبنی بر طلاق

ازدواج مجدد زوج و وکالت زوجه مبنی بر طلاق

مطابق ماده ی 1119 قانون مدنی , زوجین می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد نکاح نباشد , در ضمن عقد ازدواج یا عقد دیگر بنمایند.از این جمله است ازدواج مجددد مرد , که به عنوان شرط پیشنهادی در بند دوازدهم از قسمت «ب » نکاح نامه های رسمی قید شده است.مطابق این شرط هرگاه «زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند , یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید , زن به وکالت از زوج , با حق توکیل به غیر می تواند خود را به هر نوع طلاق که می خواهد مطلقه کند.

رویه قضایی در تفسیر شرط دوازدهم مذکور قائل به اطلاق آن بود , به گونه ای که ازدواج مجدد زوج به لحاظ نشوز زوجه را در تحقق شرط بی تاثیر می دانست . این رویه با صدور رای وحدت از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور مردود شناخته شد . این رای که در حکم قانون است اذن دادگاه برای ازدواج مجدد مرد به لحاظ نشوز زوجه را مانع تحقق شرط وکالت زوجه در طلاق دانسته است.

مادهی 1108 قانون مدنی بیان می دارد که چنانچه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتنع کند و زوج پس از اثبات این امر و کسب اجازه از دادگاه , همسر دیگری اختیار کند . وکالت زوجه از زوج در طلاق که ضمن عقد نکاح شرط شده است , محقق و قابل اعمال نیست.

انجام کلیه خدمات حقوقی توسط بهترین وکیل اصفهان  : 09134744185