شرایط طرح شکایت کیفري در مورد چک

شرایط طرح شکایت کیفري:
به استناد ماده 3 قانون چک اگر صادرکننده چک بدون وجود محل و یا عدم در نظر داشتن کفایت موجودي چک صادر نماید و یا اینکه تمام و یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر نموده و یا دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک را بدهد  ویا اینکه چک را به شکل نادرست تنظیم نماید« مثل خط خوردگی » و یا اقدام به صدور چک از حساب مسدود نماید، میتوان   از وي شکایت کیفري نمود.
بطور کلی کیفري بودن چکچند شرط دارد:
1) دارنده چک طرح دعوي کیفري نماید. 2) چک بلامحل باشد. 3) چک وعده دار نباشد.
4) چک سفید امضاء نباشد  5) چک مشروط نباشد.

مرور زمان طرح شکایت کیفري چک:
به موجب ماده 11 قانون صدور چک: جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی
که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک براي وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی
عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفري نخواهد داشت …
مثلا اگر تاریخ وصول چک 1389/02/20 باشد دارنده چک می تواند تا تاریخ 1389/08/20 به بانک رفته و گواهی عدم پرداخت دریافت نماید و از آن تاریخ تا تاریخ لغایت 1390/04/20 فرصت دارد از صادرکننده چک شکایت کیفري کند در غیر اینصورت شکایت (منظور شکایت کیفري) او پذیرفته نخواهد بود.

انجام کلیه خدمات حقوقی توسط بهترین وکیل اصفهان  : 09134744185