موارد دخالت دادگاه در بازرسی شرکت ها

موارد دخالت دادگاه  در بازرسی شرکت ها

طبق ماده 5 ل. ا. در شرکت های سهامی در صورتی که سرمایه موجود به کمتر از حداقل سرمایه مشخص شده در قانون تقلیل یابد و ظرف یکسال ترمیم نشود، هر ذینفعی حق دارد انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد. طبق ماده 33 ل. ا. هرگاه مبلغ پرداخت نشده سهام شرکت سهامی ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه نشود و سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده از سرمایه تقلیل نیابد هر ذینفع حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایه ثبت شده شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند. طبق ماده 111 ل. ا محجورین وکسانی که حکم ورشکستگی آ نها صادر شده است همچنین کسانی که بعلت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های مالی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت محرومیت را نمی توان به مدیریت شرکت انتخاب کرد. هر ذینفع می تواند حکم عزل هر مدیری را که واجد این شرایط باشد را بخواهد. م 127 ل. ا. این حکم را به مدیر عامل و م 205 این حکم را به مدیر تصفیه نیز تسری داده است. طبق ماده 141 ل. ا. اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود و هیئت مدیره مجمع عمومی فوق العاده را دعوت ننماید و یا مجمعی که دعوت م یشود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. طبق ماده 153 ل. ا. درصورتی که مجمع بازرس معین نکرده باشد یا یک یا چند نفر از بازرسان به عللی نتواند گزارش بدهند یا از دادن گزارش امتناع کنند رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع بازرس یا بازرسان را انتخاب خواهد کرد. طبق ماده 201 ل. ا. در صورتی که فعالیت های شرکت در مدت بیش از یکسال متوقف شده باشد، یا مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب های سال مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده تشکیل نشده باشد، یا سمت هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل طی مدتی زائد بر شش ماه بلامتصدی مانده باشد، یا با اتمام مدت یا موضوع شرکت یا ورشکستگی مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا در صورت ضرورت رای به انحلال شرکت ندهد،  هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد.

طبق ماده 219 ل. ا. بعد از انحلال شرکت در مدت تصفیه هرگاه مدیران تصفیه یا ناظر مجمع عمومی را دعوت نکنند دادگاه به تقاضای هر ذینفع حکم به تشکیل مجمع عمومی خواهد داد. طبق ماده 231 ل. ا. اگر امر تصفیه منحصرا بعهده یک نفر باشد در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی او در صورتی که مجمع عمومی عادی به نحو مقرر تشکیل نگردد یا نتواند جانشین مدیرتصفیه را انتخاب نماید یا در صورتی که مدیرتصفیه متوفی یا محجور یا ورشکسته توسط دادگاه تعیین شده باشد هر ذینفع می تواند تع یین جانشین را از دادگاه بخواهد. طبق ماده 270 ل. ا. هرگاه مقررات قانونی درمورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می شود رعایت نشود برحسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلان خواهد شد.

در این رابطه گفته شده  سهامداران تنها در صورتی مجاز به طرح دعوی خسارت علیه مدیران شرکت به علت تخلف آن ها هستند که 20 درصد سهام شرکت را دارا باشند. در غیر این صورت از این امکان محروم خواهند بود. اما باید توجه داشت این امکان که به منظور احقاق حق شرکت از مدیران آن پیش بینی شده با توجه به مقررات عمومی راجع به مسئولیت مدنی بعید است مانع از اقامه دعوای هر یک از سهامداران علیه شرکت و هیأت مدیره یا مدیرعامل باشد. ضمن این که بعد از اعلام انحلال شرکت به موجب ماده 143 ل. ا. هر ذینفعی حق دارد علیه مدیران متخلف اقامه دعوای مطالبه خسارت نماید

انجام کلیه خدمات حقوقی توسط بهترین وکیل اصفهان  : 09134744185