احصان و زنای محصنه چیست

احصان دو قسم است: احصان مرد و احصان زن.
احصان مرد اجتماع سه شرط زیر است:
الف – مرد آزاد مواقعه مشروع صورت دهد (در هر جهت)
ب – زنی باختیار داشت باشد از طریق عقد دایم یا مالک کنیزى باشد.
ج – زن مزبور همیشه در اختیار مرد فقهاء شرط بلوغ وعقل را هم افزوده اند و درآن خلاف است.
مردى که داراى شرایط بالا باشد محصن (بر وزن مسلم) نامیده میشود.
شرط هاى بالا اگر در شخص بالغ جمع شود و صاحب این شرط ها زنا کندآن زنا را زناى محصنه نامند.
 
احصان زن عبارت است از اجتماع سه شرط زیر در زن:
الف- در ازدواج دایم مردى باشدیا مملوک او باشد.
ب- همیشه دسترسى بمرد مذکور بالا داشته باشد.
ج- زن اگر آزاد باشد مواقعه مشروع قبلا صورت داده باشد.
چنین زنی را محصنه نامند و زناى او را در این شرایط پس از بلوغ، زناى محصنه گویند. احصان از کیفیات مشدده قانونى است.
احصان مذکور بالا در مورد زنا به کار می رود و در قانون کیفر ایران دیده نمی شود و به جاى زناى محصنه عنوان “روابط نامشروع زن شوهردار و مرد زن دار” به کار رفته است (ماده ۲۱۲ قانون مجازات عمومی).

 وکیل دادگستری

انجام کلیه خدمات حقوقی توسط بهترین وکیل اصفهان  : 09134744185