مجازات‌ های جایگزین حبس در محاکم نظامی

قابلیت اجرای مجازات‌های جایگزین حبس در محاکم نظامی چگونه است؟

اصل نهم از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به مجازات‌های جایگزین حبس اختصاص یافته که در چارچوب سیاست حبس‌زدایی و تغییر نگرش درباره مجازات حبس است.

🔹مجازات‌های جایگزین حبس، تاسیس جدیدی است که در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به مقررات جزای عمومی اضافه شده است لذا مفاد مواد مربوط به آن آمره است و باید در تمامی محاکم مورد توجه و اعمال قرار گیرد؛ مگر جایی که به حکم قانون استثنا شود.

🔹بستر اجرایی و شرط برخورداری از مجازات‌های جایگزین حبس، وجود جهات تخفیف است و بر اساس آنچه در تبصره ۲ ماده ۳۸ این قانون آمده است، نمی‌شود جایی که جهات تخفیف وجود دارد، هم از مجازات جایگزین و هم از سایر شکل‌های تخفیف استفاده کرد، زیرا قانونگذار گفته است: «هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در موارد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

انجام کلیه خدمات حقوقی توسط بهترین وکیل اصفهان  : 09134744185