مهلت اعتراض به تحديد حدود ملک

مهلت اعتراض به تحديد حدود ملک چه مدت مي‌باشد و چه كسانی مي‌توانند به تحديد حدود پلاكی اعتراض نمايند؟

پاسخ  :مجاوری كه نسبت به حدود يا حقوق ارتفاقی ، حقي برای خود قائل است مي‌تواند ظرف 30 روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود ، اعتراض خود را به ثبت محل تسليم نمايد همچنين متقاضی ثبتی كه خود يا نماينده‌اش در موقع تحديد حدود ، حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد شده ، مي‌تواند به تحديد حدود پلاک در مدت قانونی اعتراض نماید.

انجام کلیه خدمات حقوقی توسط بهترین وکیل اصفهان  : 09134744185