وظایف بانک ها در قبال صادرکنندگان چک بی محل

قانون چک

بانك ها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاص را كه بيش از یک بار چک بی محل صادركرده و تعقيب آنها منتهي به صدور کیفرخواست شده باشد، بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند.

مسوولان شعب هر بانكي كه به تكليف فوق عمل ننمايند، حسب مورد، به یکي از مجازات هاي مقرر در ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهند شد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هم مكلف است سوابق مربوط به اشخاصي را كه مبادرت به صدور چك بلامحل نموده اند، به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداري نمايد و فهرست

اسامي اين اشخاص را در اجراي مقررات اين قانون درا ختيار كليه بانک هاي كشور قراردهد.

انجام کلیه خدمات حقوقی توسط بهترین وکیل اصفهان  : 09134744185