‌ ‌‌‌چـشم‌انداز‌ وکیل دادگستری،خدمتگزار عدالت

وکیل در اصفهان
وکیل در اصفهان

سخنرانی نایب رئیس کانون وکلای اصفهان آقای مصطفی انـوری‌زاده‌ در‌ جـمع‌ وکـلاء و مراسم تحلیف کارآموزان وکالت

حدود هشتاد سال است که از عمر وکالت‌ دادگستری به‌ شکا نـوین آن می‌گذرد.اما متأسفانه‌ این شغل شریف به نسبت طول عمرش‌،تکامل نیافته‌ و رشـد کمی‌ و کیفی‌ ننموده اسـت.هـرچند کانون‌ وکلای دادگستری می‌باست مرکز علوم قضائی و تعاطی افکار اندیشمندان و صاحبنظران و پیش قراول‌ اندیشه‌های نو و تنظیم‌کننده برنامه‌های متعالی‌ اجتماعی و ترسیم‌کننده خطوط قضائی و نهایتا مبین‌ افکار جامعه پویا و متمدن‌ امروز باشد؛امـا به لحاظ شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و حتی بین المللی این توفیق چندان حاصل‌ نگردیده است،و درست بهمین جهت شغل شریف‌ وکالت در میان مردم(عامه مردم‌)مهجور‌ مانده، سهل اسـت،حـتی بعضی از وکلای دادگستری نیز به‌ اهمیت و جایگاه این حرفه مقدس و شریف واقف‌ نگردیده‌اند.

متأسفانه در طول 08 ساله تاریخ وکالت،بوده‌اند همکارانی که این حرفه‌ مقدس‌ را صرفا به جهت‌ شرایط خاصی پذیـرفته و یـا این شغل را از آن جهت‌ برگزیده‌اند که مانند سایر مشاغل دیگر ممر درآمدشان باشد و همانند شغلی دیگر با تکیه بر‌ آن‌‌ تحصیل معاش نمایند.

اگر در چند دهه گذشته جامعه وکالت بـر ایـن نکته‌ تأکید می‌نمود که وکیل دادگستری خدمتگزار عدالت‌ است.اگر در این مدت نسبتا طولانی جامعه وکالت‌ بر‌ این‌ نکته تأکید می‌ورزید که وکیل‌ دادگستری‌ عاشق‌‌ عدالت است و با ایـن تـفکر سـازمانها و ارکان و برنامه‌ های خود را در جـهت نـیل بـه این هدف یعنی تعمیم‌ عدالت فردی‌ و اجتماعی‌ متمرکز‌ می‌نمود؛امروز وضعیت وکالت دادگستری و موقعیت وکیل‌ دادگستری‌ به‌ نحو دیگری می‌بود.عـشق بـه عـدالت و خدمتگزاری به چنین معشوقی البته مشکلات فراوان‌ در پی داشـته و تـحمل رنجها و مصائب‌ بی‌شماری‌ را‌ در بر خواهد داشت.

در راه رسیدن به چنین هدف‌ بزرگی وکیل‌ دادگستری می‌بایست کوشش‌های فراوانی نموده و خود را مـجهز بـه سـلاح تقوی کرده،علاوه بر دانش‌ اندوزی‌ علم‌ حقوق‌ و پی‌گیری تـحولات علمی این‌ رشته،به فراگیری سایر علوم از جمله‌ تاریخ‌،علوم‌ اجتماعی،روانشناسی،فلسفه،منطق و زبان خارجه‌ پرداخته و خـود را بـا ایـن علوم نیز مأنوس و مألوف‌‌ سازد‌.وکیل‌ دادگستری می‌بایست جامعه را بشناسد و قـواعد حـاکم بر آن را دریابد،خود‌ را‌ بشناسد‌ و بشناساند.

وظیفه وکیل دادگستری به دفاع از موکل و اخذ وجوهی از او بعنوان حق‌ الوکـاله‌ خـلاصه‌ نـمی‌گردد؛در راه خدمتگزاری به عدالت و تعمیم آن وظایف سنگین‌ دیگری نیز بر عهده‌ اوست‌،اعـتلاء مـقام وکـالت و محاکم و قانون،رهبری افکار عمومی و خدمت‌ اجتماعی وظایف دیگر او‌ را‌ تشکیل‌ می‌دهد.وکلاء دادگستری مـی‌بایست در عـین کـثرت به وحدت نیز توجه کافی نموده و به‌ آن‌ بپردازند.وکیل دادگستری‌ می‌بایست قسمتی از اوقـات و فـعالیت خود را صرف‌ کانون وکلاء‌ که‌ تجلی‌گاه‌ وحدت وکلاست نموده و در جهت تعمیق و تحکیم حـقوق جـامعه وکـالت که خود نیز عضو آنست‌ مصروف‌ نماید.اعتلای مقام وکالت‌ مرهون فعالیت دست جـمعی وکـلاست و این امکان‌ پذیر‌ نخواهد‌ شد‌ مگر آنکه وکلا فعالیت اجتماعی خود را با کـانون هـمسو و هـماهنگ کرده و در جهت‌ ارتقاء‌ و اعتلاء‌ اهداف‌ عالیه کانون خود که مرکز تجمع‌ و تضارب آراء مختلف است و سـعی وافـر‌ نموده‌ و بدین‌ ترتیب در تنسیق امور اجتماعی و تنویر افکار عمومی‌ مجدانه اقدام نـمایند.عـدم هـمبستگی وکلاء و عدم‌‌ هماهنگی‌ کانونهای وکلای دادگستری از یک طرف؛ عدم شناخت موقعیت اجتماعی و عدم تعقیب‌ اهـداف‌‌ عـالیه ایـن حرفه شریف از طرف دیگر‌ باعث‌ گردیده‌‌ است که این نهاد مؤثر اجـتماعی بـه‌ انزوا‌ سوق داده‌ شده و تاثیر مهم و چشمگیری در امور اجتماعی‌ جامعه نداشته باشد و همانطوری‌ که‌ همه مـا شـاهد هستیم هر‌ روزه‌ با وضع‌ قوانین‌ و مقرراتی‌،دایره‌ فعالیت وکلاء دادگستری و کـانونهای مـستقل‌ آن‌‌ محدودتر گردیده و ادامه این امر سـبب خـواهد شـد که‌ نهایتا موجبات تضعیف‌ دستگاه‌ قضائی فـراهم شـود. جای بسی تعجب‌ و تاسف است که جامعه‌ وکالت‌ ایران‌ در قبال وضع قوانین‌ قـضائی‌ و اجـتماعی،حتی حرفه‌ ای خود منفعل بـوده و اقـدام به مـوقع و مـؤثری مـعمول‌ نمی‌دارد‌.فقط‌ من باب ذکر نـمونه کـافی‌ است‌ مروری‌‌ بر چگونگی تصویب‌ ماده‌ 781 قانون برنامه سوم‌‌ توسعه‌ اقتصادی،اجـتماعی و فـرهنگی و آئین‌نامه‌ اجرائی آن نمائیم تا معلوم گـردد،وکلاء دادگستری‌ علیرغم مـخالفتهای‌ بـاطنی‌،هیچگونه واکنش جمعی‌ و مؤثر و جـدی در‌ قـبال‌ آن بعمل‌ نیاورده‌اند‌..امید‌ است در آینده‌ای نزدیک‌ جامعه وکالت و در رأس آن‌ کانونهای وکلاء با حـضور پرشـور وکلاء جوان مشتاق‌ و علاقه‌مند و بـا‌ بـهره‌گیری‌ از تـجربه،اندیشه و تدبیر پیـش‌کسوتان فـرهیخته‌ این‌ حرفه‌ در‌ انسجام‌ وحـدت‌ وکـلاء دادگستری‌ اقدام‌ نموده و چهره واقعی وکالت و وکیل دادگستری را آنطور که درخور شأن و منزلت‌ اوسـت بـه جامعه معرفی‌ کرده‌ و تثبیت‌ نمایند و اجـازه‌ نـدهند به شـرافت مـقدس آنـ‌ لطمه‌ای‌ وارد‌ گردد‌.

گرچه‌ شـب‌ مشتاقان،تاریک بود اما نومید نباید بود،از روشنی بامی کمیسیون محترم کارآموزی کانون وکلای‌ دادگـستری اصـفهان در راستای وظیفه خطیری‌ که بعهده دارد،از اسـفندماه سـال‌ گـذشته تـعداد 14 نـفر واجدین شرایط شـرکت در اخـتبار را مورد آزمون کتبی‌ و شفاهی قرار داده و در نتیجه تعداد 33 نفر از شرکت‌ کنندگان در اختیار را بعنوان قبول شدگان‌ این‌ آزمـون‌ مـعرفی نـمود.هیأت مدیره محترم نیز با بررسی‌های‌ لازم صـلاحیت آنـان را جـهت دریـافت پروانـه وکـالت پایه‌ یک دادگستری تائید کرده و امروز،روز بزرگی برای همه‌ ماست.روز‌ بزرگ‌ و فراموش نشدنی برای کارآموزانی‌ که موفق به اخذ پروانه وکالت پایه دادگستری می‌ شوند.آنان امـروز را هرگز فراموش نخواهند کرد؛که‌ در‌ این‌ مکان شریف و در حضور شما‌ سروران‌ محترم، با دلی آکنده از امید،محکم و استوار،سوگند وفاداری‌ به عدالت و احقاق حق یاد می‌نمایند.

ما امروز گرد هم آمـده‌ایم تـا شاهد سوگند‌ تعدادی‌‌ از عزیزانمان باشیم که‌ چگونه‌ با قلبی سرشار از مهر و محبت،صفا و صمیمیت،عشق و معرفت،خداوند قادر متعال را حاضر و ناظر دانسته به بزرگیش قسم‌ می‌خورند که همیشه قـوانین و نـظامات را محترم‌ شمارند،قسم می‌خورند‌ که‌ هرگز برخلاف شرافت‌ قضاوت و وکالت قلمی نزنند و اظهاری ننمایند،قسم‌ می‌خورند که همیشه نسبت به اشخاصی که بـه‌ نـحوی از انحاء در ارتباط با امور قـضائی و دعـاوی‌اند، کمال احترام و ادب‌ را‌ بجا آورند‌؛آنان امروز در حضور شما سروران محترم قسم می‌خورند که هرگز جز راستی و درستی نپیمایند و برای همیشه‌ مدافع حق‌ بـاشند.آنـان امروز بزرگترین سرمایه خـود کـه همانا شرافت‌ انسانی‌ است‌ را وثیقه سوگند خویش قرار خواهند داد و هرگز از یاد نخواهند برد که چه گوهر گرانبهائی را ‌‌در‌ حضور شما بزرگواران به گرو نهاده‌اند؛ و برای ما وکلای سوگند خورده سابق نـیز‌ روز‌ بـزرگی‌‌ است،یادآور خاطره‌های دور و نزدیک،روزی که ما هم،پیمان بستیم که جز راستی و درستی‌ راهی‌ نپیمائیم و تا امروز نشکستیم.

در خاتمه عرایضم از جانب خود و کمیسیون‌ محترم‌ کارآموزی و هیأت مدیره محترم‌ کانون‌ وکـلای‌ مـنطقه اصفهان بـه آنان و خانواده‌های محترمشان و جامعه وکلاء تبریک و تهنیت عرض نموده و از درگاه‌ ایزد متعال برایشان آرزوی موفقیت و توفیق مسئلت‌ مـی‌نماید.

فهرست نمایندگی‌های فروش ماهنامه وکالت
تهران

1.انتشارات آریان‌ میدان انقلاب خـیابان مـنیری جـادید 2146146

2.انتشارات بهنامی میدان انقلاب خیابان منیری جاوید 3299046

3.انتشارات آگاه میدان انقلاب ابتدای خیابان انقلاب 2390646

4.انتشارات مجد مـیدان ‌ ‌انـقلاب خیابان 21 فروردین 8990946

5.انتشارات‌ خورشید‌ خیابان خیابان صور اصرافیل مقابل کاخ دادگستری 0483193

6.دفتر خـدمات حـقوقی بـین الملل تقاطع فرصت و طالقانی 5-1705288

شهرستانها

1.اصفهان.انتشارات ثقفی خیابان سپه 425422

2.اهواز.کتابفروشی بین الملل مـیدان شهدا‌ 395222‌

3.اهواز.کتابفروشی رشد خیابان بین سیروس و نادری 2007100

4.بابل.کتاب واژه بابل خیابان شـریعتی مقابل دانشکده فنی مـهندسی

5.رفـسنجان میدان شهدا اول خیابان شهید مطهری کتابفروشی شمس

6.رفسنجان ابتدای‌ خیابان‌ شهدا کتابفروشی ولیعصر

7.چالوس خیابان امام ساختمان اباذری 87862

8.کرمان چهارراه ارگ مطبوعاتی نوین 468222

9.کازرون خیابان شریعتی کانون نشر امامت 9222222

01.شیراز ساختمان کـانون وکلای دادگستری شیراز‌ 8665726‌

11‌.اصفهان ساختمان کانون وکلای دادگستری‌ اصفهان‌ 230932‌

21.مشهد ساختمان خیابان دانشگاه 61 ساختمان شماره 9 طبقه 4 8542458

انجام کلیه خدمات حقوقی توسط بهترین وکیل اصفهان  : 09134744185

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *