توقیف اموال و برگشت کردن چک

از شخصی چک دریافت کرده ام که بابت انجام کار صادر شده.در تاریخ پرداخت برگشت خورده.میخواهم شکایت کنم.آیا امکان توقیف اموال وجود دارد؟آیا خودم باید آدرس اموالش را به دادگاه بدهم یا خود دادگاه پیگیری میکند؟توقیف اموال به چه صورت است؟آیا حساب های بانکی هم توقیف میشوند؟تا چقد طول میکشد که به حق خودم برسم؟در صورت توقیف اموال ملکش برای چک من فروخته میشود؟

✅ بله شما به دو طریق می توانید تقاضای توقیف مال را نمایید :1. با مراجعه به شعبه دادگاه رسیدگی کننده و با استناد به چکهای برگشتی تقاضای توقیف اموال بدهکار را نمایید. 2. یا می توانید از طریق اجرای ثبت برای وصول مبلغ چک اقدام و تقاضای توقیف اموال وی را نمایید .

انجام کلیه خدمات حقوقی توسط بهترین وکیل اصفهان  : 09134744185